Vaateid minevikku. Eksliibris

Näituse "Vaateid minevikku. Eksliibris" plakat

25. jaa­nua­rist 5. märt­si­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Vaa­teid mine­vik­ku. Eks­liib­ris”.

Näitus "Vaateid minevikku. Eksliibris"

See on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100. tegut­se­mis­aas­ta­le pühen­da­tud näi­tus­te­sar­ja esi­me­ne väl­ja­pa­nek.
Ees­tis haka­ti neid oma­ni­ku­mär­gi­seid laie­malt pro­pa­gee­ri­ma umbes 100 aas­tat tagasi. Samu­ti on eks­liib­ris sel­li­ne väi­ke lehe­ke, mil­le abil väär­tus­tab oma­nik  raa­ma­tut, tun­nis­ta­des sel­le just­kui pere­kon­da kuu­lu­vaks. Sar­na­selt väär­tus­tab ka iga raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­id, andes nei­le oma tun­nu­sed. Sel­le näi­tu­se eks­liib­ri­sed kuu­lu­vad Mai­re Tas­ka kogusse.