21. novemb­rist 4. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Gun­ta Rand­la näi­tus Kõi­ge suu­re­mad sõb­rad Lõpp­e­nud suvel tähis­tas staa­ži­kas tele- ja teat­ri­kunst­nik Gun­ta Rand­la 70. sün­ni­päe­va. Sel­leks puhuks koos­tas Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­seum kunst­ni­ku loo­min­gust üle­vaa­te­näi­tu­se „Kõi­ge suu­re­mad sõb­rad“. Nüüd saab seda mahu­kat, vär­vi­kül­last ja põne­vat näi­tust näha Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas.