26. oktoob­rist 29. novemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Evi Tihe­met­sa graa­fi­ka. Näi­tus Evi Tihe­met­sa Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule­le kin­gi­tud töödest.

14.01.2013–01.03.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Evi Tihe­met­sa graa­fi­ka­näi­tus Kar­gelt lüü­ri­li­ne Evi Tihe­mets. Tapalt pärit kunst­nik Evi Tihe­mets tähis­tas möö­du­nud aas­tal oma 80. sün­ni­päe­va. Juu­be­li puhul toi­mus mit­meid üri­tusi ning näi­tusi nii Tal­lin­nas kui Tapal. Kodu­lin­na raa­ma­tu­ko­gu­le kin­kis kunst­nik osa oma rik­ka­li­kust graa­fi­ka­va­ra­must. Sel­le näi­tu­se sis­uks ongi mõned kin­gi­tud tööd ning valik raa­ma­tu­id kunst­ni­ku illust­rat­sioo­ni­de­ga. Näi­tus on avatud

Kar­gelt lüü­ri­li­ne Evi Tihe­metsRead More »

Evi Tihe­mets 80 Kuns­ti­te­ge­mist on Evi Tihe­mets võr­rel­nud labü­rin­dis eks­le­mi­se­ga:” Kunst­nik on eks­le­ja labü­rin­dis, mil­le­st ei pää­se väl­ja. Tege­li­kult ei taha­gi me sealt väl­ja.” Näi­tus Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus (20. oktoobrini)