Paco Roca isikunäitus

16. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Paco Roca isi­ku­näi­tus.

Paco Roca isikunäitus teenindusosakonnas

Paco Roca on tun­tud ja tun­nus­ta­tud kunst­nik mit­te ainult His­paa­nias, vaid kogu his­paa­nia­keel­ses maa­il­mas ja laie­malt­ki. Koo­mik­si­raa­ma­tu­te puhul on tege­mist era­kord­selt töö­ma­hu­ka ette­võt­mi­s­e­ga, mis nõuab lisaks suu­re­pä­rast joo­nis­tus­os­kust, mil­le­ga Roca ka tõe­poo­lest sil­ma tor­kab. Näi­tu­sel saab näha vali­kut tema illust­rat­sioo­ni­dest, mil­le­st osa on loo­dud Guil­ler­mo Cor­ral Van Dam­me graa­fi­li­se romaa­ni „Mus­ta Lui­ge aare“ jaoks, mis ilmus hil­ju­ti ees­ti­keel­se­na kir­jas­tu­selt Varrak.