Tapa linnaraamatukogu maja ja aja lugu

2. augus­tist 29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu maja ja aja lugu”.

Vana las­te­aiahoo­ne ehi­ta­ti ümber raa­ma­tu­ko­guks. Ehi­tus­tööd alga­sid 1998, las­te­raa­ma­tu­ko­gu alus­tas tööd 1999 ja 2000. aas­tal asus uude majja ka täis­kas­va­nu­te osa­kond. Pil­did näi­tu­sel jutus­ta­vad maja muu­tu­mise lugu — muu­tub sisu, muu­tub ümbrus.