Eesti Raudtee 150

4. augus­tist 19. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ees­ti Raud­tee 150”.

Ülevaatenäitus "Eesti Raudtee 150" Tapa raamatukogus

Väi­ke üle­vaa­te­näi­tus Ees­ti raud­tee aja­loost.
Käes­ole­va aas­ta oktoob­ris tähis­tab Ees­ti Raud­tee oma 150. sün­ni­päe­va. See on mär­gi­li­ne sünd­mus ka Tapa­le. Tapa sai elu raud­teelt. 150 aas­tat tagasi raja­ti läbi põlise kuu­se­met­sa Bal­ti raud­tee ja ehi­ta­ti Tapa esi­me­ne jaa­ma­hoo­ne. Raud­tee­sõlmeks kuju­ne­nud Tapast sai jõud­sas­ti kas­vav raud­teeasu­la, edas­pi­di alev, linn.