[:et]Aita kujundada oma kodulinna![:]

[:et]

Tapa kesklinna maketid raamatukogusTapa raa­ma­tu­ko­gus on augus­ti kesk­pai­ga­ni või­ma­lik tut­vu­da Tapa kesk­lin­na maket­ti­de ja eskii­si­de­ga. Raa­ma­tu­ko­gu esi­m­ese kor­ru­se luge­mis­saa­lis on väl­jas arhi­tek­ti­de poolt loo­dud kolm eri­ne­vat variat­sioo­ni kesk­väl­ja­kust, Pikast täna­vast ja Vilm­si platsist.

Esi­me­ne või­ma­lik variant kan­nab nime “Allee ja park”.
Sel­les varian­dis on Pikk tn teh­tud või­ma­li­kult kit­saks ning ühte äär­de jääks lai par­gi­ala. Sõi­du­tee oleks ühe­suu­na­li­ne ja lää­ne­kül­jes ole­val kõn­ni­teel paik­nek­sid hal­jas­tus­kas­tid. Väl­jaku kes­kele ei ole pla­nee­ri­tud kõr­get hal­jas­tust ja ka val­gus­tuse puhul oleks eelis­ta­tud mada­la­mad valgustid.

Tei­ne või­ma­lik variant kan­nab nime “Sik­sak-tänav ning pik­sel­da­tud väl­jak”. Sel­les varian­dis on Pikk tn kahe­suu­na­li­ne ning sõi­du­tee lii­gub sik­sa­kis ühest täna­va ser­vast tei­se. Hal­jas­tuse poo­lest on siin pigem kõr­re­lis­te­ga väi­ke­sed lapid koos kas­ke­de­ga. Väl­jaku lahen­dus läh­tub ruu­du­li­sest must­rist, kõva katend on jäe­tud kõn­ni­tee­de­le ning nen­de vahel on muru või muu peh­me pin­nas. Autod lii­gu­vad üle väl­jaku jaga­tud ruumis ja jala­käi­ja­te­ga samas tasapinnas.

Ja kol­mas või­ma­lik variant kan­nab nime „Jaga­tud ruum ja väl­jak“ — Pika­le täna­va­le ja kesk­väl­ja­ku­le on antud jaga­tud ruu­mi­ga lahen­dus. Sõi­du­teed pii­ra­vad ja mar­kee­rivad koht­kind­lad istu­tus­kas­tid, mis on integ­ree­ri­tud lin­na­mööb­liga. Hal­jas­tuse poo­lest võiks kaalu­da pih­la­kaid ja hal­jas­tus­kas­ti­des pigem lop­sa­ka­mat tai­mes­tik­ku. Val­gus­ti­te­na on siin kasu­ta­tud mada­laid pos­te, mis rõhu­ta­vad täna­va tel­ge. Plat­sil on antud hal­ja­sa­la­de­le sel­ge ümar vorm, mil­le peri­meet­ris on või­ma­lik istuda.

Arhi­tek­ti­de loo­dud kol­me eri­ne­va variat­sioo­ni­ga saab tut­vu­da ka Tapa val­la Face­boo­ki lehel ja kodu­lehel https://www.tapa.ee/tapa-linna-keskvaljak.

Ooda­tud on kõik mõt­ted, ette­pa­ne­kud ja küsi­mu­sed. Taga­si­si­det saab edas­ta­da mei­li­le või täi­tes küsi­mus­ti­ku raa­ma­tu­ko­gus koha­peal või Tapa val­la kodulehel.

Ava küsi­mus­tik.

Kõi­gi lin­las­te arva­mus on olu­li­ne! Ainult nii saab pro­jek­tee­ri­misel arves­ta­da lin­na­rah­va soovidega!

[:]