[:et]Inimene, kes meeldib lastele — Ilmar Tomusk[:]

[:et]

17. juu­nist 12. augus­ti­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus “Ini­me­ne, kes meel­dib las­te­le — Ilmar Tomusk”.

28. juu­nil tähis­tab las­te­kir­ja­nik ja kee­le­ins­pekt­sioo­ni direk­tor Ilmar Tomusk oma 55. sün­ni­päe­va. Tema las­te­raa­ma­tud on päl­vi­nud mit­meid auhin­du, kõik on lust­li­kud ja ladu­sa kir­ja­vii­siga lood. Sobivad luge­miseks nii suur­te­le kui väikestele

[:]