[:et]Minu arm[:]

[:et]

17.  juu­nist 9. augus­ti­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Minu arm”.

XXVII lau­lu- ja XX tant­su­peo juht­mõ­te on “Minu arm“. Need sõnad puu­du­ta­vad kõi­ki meid isik­li­kult ning iga­üks teab ise nen­de tähen­dust. Lydia Koi­du­la sulest sai neist otse­kui aja­tu hümn isa­maa-armas­tuse­le, mis on rah­vast ras­ke­tel aega­del ühen­da­nud oma maad hoid­ma ning aina uueks looma.
XXVII lau­lu- ja XX tant­su­peol “Minu arm” tähis­ta­me kaht suurt juu­be­lit – 2019. aas­tal möö­dub lau­lu­peo sün­nist 150 aas­tat ning 85-aas­ta­ne tant­su­pi­du toi­mub kahe­küm­nen­dat korda.
Üle­maa­li­se lau­lu­peo idee alga­ta­jaks ning üri­tu­se läbi­vii­jaks oli lau­lu­selts “Vanemui­ne” ees­ot­sas Johann Vol­de­mar Jann­se­ni­ga, kel­le 200. sün­ni­aas­ta­päe­va tähista­ti 16. mail.

[:]