[:et]Eesti keele aasta 2019[:]

[:et]

28. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Ees­ti kee­le aas­ta 2019”.

Tun­ne­me ära meie kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad foto­del. Hari­dus- ja Tea­dus­mi­nis­tee­rium kuu­lu­tas 2019. aas­ta ees­ti kee­le aastaks.
Hea kee­le­ka­su­tu­se­ga saab iga­üks anda panu­se ees­ti kee­le säi­li­miseks ja aren­guks. Ees­ti kee­le aas­ta tege­vu­sed ja sünd­mu­sed toi­mu­vad ter­ve aas­ta, igas kuus on mõni kesk­ne sündmus.

Jaa­nuar on kir­jan­duse kuu, veebruar kee­le­toi­me­ta­mise ja sel­ge kee­le kuu, märts ema­kee­le­kuu, aprill ees­ti kee­le­tea­du­se kuu, mai ter­mi­no­loo­gia ja oskus­kee­le kuu, juuni kee­le staa­tu­se ja mai­ne kuu, juu­li on lau­lu­peo­kuu, august rah­vus­kaas­las­te kuu, sep­tem­ber kee­le­õp­pe ja tõl­ki­ja­te kuu, oktoo­ber luge­mise ja mängukuu,november ees­ti­keel­se tea­du­se ja kee­le­teh­no­loo­gia kuu, det­sem­ber ees­ti­keel­se hari­duse kuu. Tun­ne­me ära meie kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad foto­del. Näi­tu­sel ongi näha meie kir­ja­nik­ke ja ka neid tut­vus­ta­vaid raamatuid.

[:]