[:et]Lehtse kool läbi aegade[:]

[:et]

Raamatunäitus "Lehtse kool läbi aegade"18. sep­temb­rist 29. oktoob­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Leht­se kool läbi aega­de”.

Leht­se koo­li algu­seks loe­tak­se aas­tat 1863. Sel­lel aas­tal 20. oktoob­ril tähis­ta­tak­se koo­li 155. aas­ta­päe­va. Leht­se kool asus kaua endi­ses Pruu­na mõi­sas ja 2017. aas­ta sügi­sest alusta­ti kooliga juba ale­vis uues kes­ku­se­hoo­nes. Näi­tus teeb taga­si­vaa­te endis­te­le aega­de­le, hoo­ne­te­le ja ini­mes­te­le. Saab näha kuna­gi­se koo­li­raa­ma­tu­ko­gu vani­maid säi­li­nud raa­ma­tu­id ja endis­te õpi­las­te poolt koos­ta­tud-kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id. Näi­tu­se­ga tähis­ta­me ka Euroo­pa kultuuripärandiaastat.

[:]