[:et]Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“[:]

[:et]

Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 6. sep­temb­rist 2018. a ava­tud kahe nime­ka Iis­rae­li kunst­ni­ku Lena Reven­ko ja Ire­na Aize­ni ühis­näi­tus „Jäne­sed, reba­sed ja tei­sed ini­me­sed“. Tege­mist on üle­ilm­selt tun­tud kunst­ni­ke­ga, kel­le näi­tusi on võõ­rus­ta­nud gale­riid Iis­rae­lis, Jaa­pa­nis, Hii­nas, USA‑s, Suurb­ri­tan­nias, Vene­maal ja mujal.

Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Mõle­mad kunst­ni­kud on sün­di­nud endi­ses NSVL‑s – Lena Val­ge­ve­nes Mins­kis ja Ire­na Vene­maal Jaros­lav­lis. Mõle­mad on õppi­nud illust­rat­sioo­ni ja alus­ta­nud oma kunst­ni­ku­teed sel alal. Ire­na lõpe­tas kõrg­koo­li Jaros­lav­lis, Lena Jeruu­salem­mas. Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Rah­vus­va­he­list tun­nus­tust ja tun­tust on nad aga koge­nud eelkõi­ge vaba­de kuns­ti­de vil­je­le­ja­te­na. Käe­kir­jad on kunst­ni­kel küll eri­ne­vad, ent mõle­ma loo­me­laad on mit­me­ki­hi­li­ne, kõi­ku­des süm­bo­lis­mi ja sür­rea­lis­mi vahel.
Lena Reven­ko teh­ni­ka on isi­ku­pä­ra­ne ja täies­ti uni­kaal­ne. Kasu­ta­des vanu pabe­reid ja raa­ma­tu­leh­ti, mik­si­des eri­ne­vaid vär­ve ja teh­ni­ka­id, saa­vu­tab ta usku­ma­tult vai­mus­ta­va ja ori­gi­naal­se tule­mu­se. Kunst­nik Ire­na Aize­ni töö­del seik­leb läbi­valt rin­gi ise­moo­di jänes. Just läbi loo­ma­ku­jun­di­te anna­vad mõle­mad kunst­ni­kud edasi inim­lik­ke tundeid.

Kunst­nik Vii­ve Noor näi­tu­sel esin­da­tud kunstnikest:

“Nad on mõle­mad hea teh­ni­ka­ga, mõle­mad on väga head joo­nis­ta­jad, mis täna­päe­val pole üld­se tava­li­ne. Mõle­mal on väga tugev kolo­rii­di­ta­ju. Mul­le meel­dib, et pil­did on kõik väga sügava mõt­te­ga. Lisaks toe­tu­vad nad mõle­mad natu­ke tra­dit­sioo­ni­li­se­le vana­le kuns­ti­le. Kui vaa­da­ta näi­teks Ire­na töid, tuleb sel­le kau­du meel­de rene­s­ans­si­maa­lid, maas­ti­kud ja asjad. Lena puhul ma tun­nen juu­di­kul­tuu­ri joo­ni, mosaii­ke ja kõike.“

Vär­vi­kad ja mõt­te­ai­net pak­ku­vad tööd võlu­vad lap­si, aga paku­vad süga­va­mat mõist­mist siis­ki täis­kas­va­nud vaatajale.

Ire­na Aize­ni näi­tus on ava­tud 3. oktoob­ri­ni ja Lena Reven­ko näi­tus 30. oktoobrini.

[:]