[:et]Kuda rahvas, nõnda rõõvas[:]

[:et]

Raamatunäitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas"17. oktoob­rist 29. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Kuda rah­vas, nõn­da rõõ­vas”.

Rah­va­rõivad on talu­po­ja­rõivad, mida kan­ti nii argi- kui pidu­päe­va­del. Ees­tis tähis­ta­sid rah­va­rõivad ühtae­gu sei­sus­lik­ku ja rah­vus­lik­ku kuu­lu­vust – talu­po­ja­sei­sust ja maa­rah­vast, sest valit­se­vad klas­sid kuu­lusid sak­sa rahvusse.
Nime­tus „rah­va­rõivad” tuli tar­vi­tu­se­le ärka­mis­ajal, mil C. R. Jakob­son jt rah­vus­li­kud tege­lased hak­ka­sid taot­le­ma tra­dit­sioo­ni­lis­te talu­po­ja­rõi­vas­te kand­mist pidu­li­kel kok­ku­tu­le­ku­tel rah­vus­li­ku uhku­se rõhutamiseks.
Täna­päe­val kan­tak­se lau­lu­pi­du­del ja muu­del rah­vus­li­kel üri­tus­tel eelkõi­ge 19. sajan­di pidu­lik­ku talu­po­ja­rõi­vast. Kihel­kond­li­ke eri­ne­vus­te­ga talu­po­ja­rõi­vast on saa­nud rahvussümbol.

[:]