[:et]Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017"15. augus­tist 15. sep­temb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kae­lus-tur­tel­tu­vi, aas­ta lind 2017”.

Ees­ti Orni­to­loo­gia­ühing valib Ees­ti aas­ta lin­du ala­tes 1995. aas­ta­st. Aas­ta lin­nu vali­mise ees­märk on tut­vus­ta­da ava­lik­ku­se­le üht Ees­tis esi­ne­vat lin­nu­lii­ki või lii­gi­rüh­ma ning kaa­sa­ta loo­dus­hu­vili­si sel­le lii­gi uuri­mise ja kait­se tegevustesse.

Tur­tel­tu­vi­de, armas­tuse ja truu­duse süm­bo­liks ole­va­te lin­du­de, auks on Ees­ti Orni­to­loo­gia­ühing kor­ral­da­nud armas­tus­luu­le kon­kur­si. 15. sep­temb­ri­ni on ooda­tud luu­le­tu­sed, mis rää­givad armas­tu­sest või tur­tel­tu­vi­dest kui puh­ta ja oma­ka­su­püüd­ma­tu armas­tuse sümbolist.

[:]