[:et]Väike ja veider linn[:]

[:et]

Näitus "Väike ja veider linn"3. maist 2. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Väi­ke ja vei­der linn”.

Aino Per­vi­ku loo­dud Num­mi­Pea linn on väi­ke vei­der linn. Sel­le lin­na ela­ni­kud oma arm­sa­te kiik­su­de ja üle võl­li ise­loo­mu­oma­dus­te­ga võik­sid vabalt olla iga lin­na koda­ni­kud. Jul­gem luge­ja võib ise­gi tun­da ära ise­en­nast, kui söandab enda üle nal­ja heita.
Meie näi­tu­sel on väl­jas Tapa Kuns­ti­koo­li õpi­las­te joo­nis­ta­tud Num­mi­Pea ela­ni­ke pil­did. Lap­si juhen­da­sid õpe­ta­jad Liina Kald ja Katrin Leete.
Näitus "Väike ja veider linn"Otse loo­mu­li­kult on sel­les arm­sas väik­ses veid­ras lin­nas ka raa­ma­tu­ko­gu. Raa­ma­tu­ko­gu üks suur riiul on Aino Per­vi­ku raa­ma­tu­te päralt. 22. april­lil tähis­tas meie armas­ta­tud las­te­kir­ja­nik 85. sünnipäeva.
Aino Per­vi­ku raa­ma­tu­id saab kuns­ti­näi­tu­se­le lisaks vaa­da­ta. Ja mui­du­gi luge­da. Num­mi­Pea lin­nas on võe­tud sei­su­koht, et kui ini­mes­tel ei ole või­ma­lik raa­ma­tu­id luge­da, siis on nei­le teh­tud ülekohut.

[:]