[:et]Ühe uskumatult elurõõmsa seltskonna liige Jaanus Vaiksoo[:]

[:et]

Raamatunäitus "Ühe uskumatult elurõõmsa seltskonna liige Jaanus Vaiksoo"10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ühe usku­ma­tult elu­rõõm­sa selts­kon­na lii­ge Jaa­nus Vaik­soo”.

Kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo on öel­nud, et las­te­kir­ja­ni­kud on üks usku­ma­tult elu­rõõ­mus selts­kond. Ta ise on sel­le vah­va kam­ba täie­õi­gus­lik liige.
Las­te- ja noor­te­kul­tuu­ri­aas­tal innus­ta­me lap­si ja noo­ri kul­tuu­rist osa saa­ma ning ka ise ela­mu­si loo­ma. Sel­le raa­ma­tu­näi­tu­se­ga juha­ta­me noo­ri luge­ja­id Jaa­nus Vaik­soo las­te­loo­min­gust osa saa­ma. Ela­mus on garan­tee­ri­tud. Sel­lelt pin­nalt on hea edasi ise ela­mu­si luua. Seda enam et pal­jud Jaa­nus Vaik­soo lood kõne­le­vad samu­ti hak­ka­ja­test las­test ja need me näi­tu­se­le väl­ja panimegi.
Lisaks kir­ja­ni­ku asja­tund­li­kud mõt­ted las­te luge­mise ja las­te­kir­jan­duse kohta.

[:]