Kui mina hakkan laulemaieKui mina hakkan laulemaie

5.–30. oktoob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kui mina hak­kan lau­le­maie”.

Iga­ühel on lap­se­põl­vest meel­de jää­nud luu­le­tusi ja lau­le, mida ole­me luge­nud-laul­nud oma las­te­le, kes osa neist oma­kor­da järg­mise­le põlv­kon­na­le on päran­da­nud. Aega­de jook­sul on pal­jud las­te­lau­lud (luu­le­tu­sed) muu­tu­nud otse rah­va­lau­lu­deks ja nen­de auto­reid hari­li­kult ei tea­ta­gi. Rah­va­suus on mit­med­ki teks­tid alg­se­ga võr­rel­des muu­tu­nud ja mõne­gi teks­ti­va­rian­di on kee­gi hil­jem koguni oma nime all aval­da­nud. Väl­ja­pa­ne­kul on kaas­aeg­sed ja vanemad rah­va­lau­lud-luu­le­tu­sed, mis sobivad tähis­ta­ma käi­mas ole­vat muusika-aastat.

5.–30. oktoob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kui mina hak­kan lau­le­maie”.

Iga­ühel on lap­se­põl­vest meel­de jää­nud luu­le­tusi ja lau­le, mida ole­me luge­nud-laul­nud oma las­te­le, kes osa neist oma­kor­da järg­mise­le põlv­kon­na­le on päran­da­nud. Aega­de jook­sul on pal­jud las­te­lau­lud (luu­le­tu­sed) muu­tu­nud otse rah­va­lau­lu­deks ja nen­de auto­reid hari­li­kult ei tea­ta­gi. Rah­va­suus on mit­med­ki teks­tid alg­se­ga võr­rel­des muu­tu­nud ja mõne­gi teks­ti­va­rian­di on kee­gi hil­jem koguni oma nime all aval­da­nud. Väl­ja­pa­ne­kul on kaas­aeg­sed ja vanemad rah­va­lau­lud-luu­le­tu­sed, mis sobivad tähis­ta­ma käi­mas ole­vat muusika-aastat.