Kadi Kurema graafikanäitus „Roheline ja punane“Kadi Kurema graafikanäitus „Roheline ja punane“

Kadi Kurema näitus "Roheline ja punane"Kadi Kurema näitus "Roheline ja punane"1. oktoob­rist 14. novemb­ri­ni on Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Kadi Kure­ma graa­fi­ka­näi­tus „Rohe­li­ne ja puna­ne“.

Kadi Kure­ma on graa­fik, kes on tun­tud sügav­trü­ki­teh­ni­kas teos­ta­tud väi­ke­g­raa­fi­ka poo­lest. Vii­mas­tel aas­ta­tel on ta illust­ree­ri­nud mit­meid las­te­raa­ma­tu­id ja aja­kir­ja „Tähe­ke“. Huvist illust­rat­sio­ni vas­tu on sün­di­nud graa­fi­ka­sa­ri „Mui­nas­ju­tud“, mis moo­dus­tab näi­tu­se puna­se osa. 10-st väga tun­tud mui­nas­ju­tust on saa­nud ofor­di­teh­ni­kas see­ria, kus  puna­ne kolo­ree­ring rõhu­tab tege­las­te karak­te­reid, kel­lest ena­mus on paraku nais­soost. Loo­de­ta­vas­ti tun­neb vaa­ta­ja ära ise­en­da mui­nas­ju­tu­li­se elu.

See­ria „Park“ tek­kis tänu näi­tu­se­le „Pabe­rist park“ Kas­tel­laa­ni majas Tal­lin­nas. Algu­ses oli see mõel­dud rohe­li­se sar­ja­na ja sel­lel näi­tu­sel nii ongi.  Jalu­ta­vad ja unis­ta­vad tege­lased askel­da­vad ena­mas­ti par­gi­kesk­kon­nas, elu on ilus ja päi­ke pais­tab. Rohe­li­ne tea­ta­vas­ti  mõjub rahustavalt.

„Rohe­li­ne ja puna­ne“ on näi­tus elu vahel­dus­rik­ku­sest, kus vas­tand­vär­vu­sed segu­ne­vad  rõõm­saks  kir­juks  pildiks.

Roh­kem kunst­ni­kust www.kurema.eu

Kadi Kurema näitus "Roheline ja punane"Kadi Kurema näitus "Roheline ja punane"1. oktoob­rist 14. novemb­ri­ni on Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Kadi Kure­ma graa­fi­ka­näi­tus „Rohe­li­ne ja puna­ne“.

Kadi Kure­ma on graa­fik, kes on tun­tud sügav­trü­ki­teh­ni­kas teos­ta­tud väi­ke­g­raa­fi­ka poo­lest. Vii­mas­tel aas­ta­tel on ta illust­ree­ri­nud mit­meid las­te­raa­ma­tu­id ja aja­kir­ja „Tähe­ke“. Huvist illust­rat­sio­ni vas­tu on sün­di­nud graa­fi­ka­sa­ri „Mui­nas­ju­tud“, mis moo­dus­tab näi­tu­se puna­se osa. 10-st väga tun­tud mui­nas­ju­tust on saa­nud ofor­di­teh­ni­kas see­ria, kus  puna­ne kolo­ree­ring rõhu­tab tege­las­te karak­te­reid, kel­lest ena­mus on paraku nais­soost. Loo­de­ta­vas­ti tun­neb vaa­ta­ja ära ise­en­da mui­nas­ju­tu­li­se elu.

See­ria „Park“ tek­kis tänu näi­tu­se­le „Pabe­rist park“ Kas­tel­laa­ni majas Tal­lin­nas. Algu­ses oli see mõel­dud rohe­li­se sar­ja­na ja sel­lel näi­tu­sel nii ongi.  Jalu­ta­vad ja unis­ta­vad tege­lased askel­da­vad ena­mas­ti par­gi­kesk­kon­nas, elu on ilus ja päi­ke pais­tab. Rohe­li­ne tea­ta­vas­ti  mõjub rahustavalt.

„Rohe­li­ne ja puna­ne“ on näi­tus elu vahel­dus­rik­ku­sest, kus vas­tand­vär­vu­sed segu­ne­vad  rõõm­saks  kir­juks  pildiks.

Roh­kem kunst­ni­kust www.kurema.eu