Loodusloeng „Aasta loom metssiga ja teised eesti metsloomad“Loodusloeng „Aasta loom metssiga ja teised eesti metsloomad“

Loodusloeng  „Aasta loom metssiga ja teised eesti metsloomad“11. märt­sil kell 13.30 Leht­se kul­tuu­ri­ma­jas loo­dus­loeng “Aas­ta loom mets­si­ga ja tei­sed Ees­ti mets­loo­mad”.

Külas on loo­dus- ja jahi­mees Vahur Sepp.
Loo­dus­loeng on pühen­da­tud aas­ta loo­ma­le — mets­sea­le. Lisaks rää­gi­me teis­test meie metsa­de nel­ja­jalg­se­test asu­ka­test, nen­de elu­vii­sist ja suhe­test ini­me­se­ga. Loen­gut ilmes­ta­vad loo­ma­de nahad, mida kõi­gil on või­ma­lus katsuda.

Samal päe­val ka raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aas­ta loom — mets­si­ga” Leht­se kultuurimajas.

Loodusloeng  „Aasta loom metssiga ja teised eesti metsloomad“11. märt­sil kell 13.30 Leht­se kul­tuu­ri­ma­jas loo­dus­loeng “Aas­ta loom mets­si­ga ja tei­sed Ees­ti mets­loo­mad”.

Külas on loo­dus- ja jahi­mees Vahur Sepp.
Loo­dus­loeng on pühen­da­tud aas­ta loo­ma­le — mets­sea­le. Lisaks rää­gi­me teis­test meie metsa­de nel­ja­jalg­se­test asu­ka­test, nen­de elu­vii­sist ja suhe­test ini­me­se­ga. Loen­gut ilmes­ta­vad loo­ma­de nahad, mida kõi­gil on või­ma­lus katsuda.

Samal päe­val ka raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aas­ta loom — mets­si­ga” Leht­se kultuurimajas.