Laps läheb kooli

Raamatuväljapanek "Laps läheb kooli"14. augus­tist 14. sep­temb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Laps läheb kooli”

Kül­lap val­dab igat peret, kus kas­va­vad koo­li­lap­sed, iga aas­ta augus­tis-sep­termb­ris suur äre­vus. Kui­das anda kind­lust lap­se­va­ne­ma­le ja õpi­lase­le, seda saab uuri­da väl­ja­pa­ne­kus ole­va­test raa­ma­tu­test. Raa­ma­tu­va­lik on koos­ta­tud Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu soovitustest.