Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei taha?

Näitus Jäneda raamatukogus "Mida teha raamatutega, mida keegi enam lugeda ei taha?"1.–25. sep­temb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Mida teha raa­ma­tu­te­ga, mida kee­gi enam luge­da ei taha?”

Kah­juks on meie aja raa­ma­tu­u­pu­tuse kõr­val­nä­huks raa­ma­tud, mida kee­gi enam luge­ma ei kipu: need on “kap­saks” kulu­nud, sisult vana­ne­nud või on sel­leks mõni muu põh­jus. Kuid ikka­gi ei tasu neid raa­ma­tu­id ker­ge­käe­li­selt ära visa­ta. Neist võib veel kasu­gi olla, näi­teks leid­li­ke sise­ku­jun­dus­e­le­men­ti­de­na sil­ma rõõ­mus­ta­mas. Sel­le näi­tu­se eks­po­naa­did val­mi­sid Rak­ve­re Teat­ri pea­kunst­ni­ku Eve­li Vari­ku ja Lää­ne-Viru­maa Kesk­raa­ma­tu­ko­gu kunst­ni­ku Rii­na Run­ne­li poolt tasu­ta raa­ma­tu laa­da raa­mes 2014. aas­ta kevadel.