Ülekohtuselt tähelepanuta loom

"Ülekohtuselt tähelepanuta loom"8. juu­list 4. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Üle­koh­tu­selt tähe­le­pa­nu­ta loom”.

Mui­nas­ju­tud ja las­te­raa­ma­tud kubi­se­vad jänes­test, karu­dest, rebas­test ja hun­ti­dest. Ilvest nagu ei oleks­ki ole­mas. Teda tun­neb ini­me­ne meie mets­loo­ma­dest kõi­ge vähem. Sel­list üle­ko­hut kir­ja­nik Vale­ria Ränik ei talu­nud ja on kir­ju­ta­nud ilves­test mitu head raa­ma­tut, peo­täis luu­le­tusi pea­le­kauba. Samu­ti kõne­le­vad mit­med lood-luu­le­tu­sed kassidest.

Pani­me need väl­ja meie raa­ma­tu­näi­tu­se­le, mil­le­ga soo­vi­me Vale­ria Räni­ku­le 19. augus­til tema juu­be­li puhul õnne.