Karukäpatäis õnne Mare Hundile

Raamatunäitus "Karukäpatäis õnne Mare Hundile"8. juu­list 4. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Karu­kä­pa­täis õnne Mare Hun­di­le”.

Kunst­nik Mare Hunt tähis­tab 2. augus­til 55. sün­ni­päe­va. Ta on lõpe­ta­nud Kuns­ti­ins­tituu­di graa­fi­ka eri­ala illust­raa­to­ri­na. Tema joo­nis­ta­tud raa­ma­tu­pilti­delt võib lei­da ka päris mit­meid karusid. Need raa­ma­tud otsi­si­me­gi näi­tu­se­le välja.

Mare Hunt on tei­nud meie raa­ma­tu­ko­gu­le eks­liib­ri­se. Sel­le pealt või­me samu­ti lei­da arm­sa män­gu­ka­ru, kes on väi­ke­se luge­ja näpu otsas. Meie raa­ma­tu­ko­gus on kunst­nik esi­ne­nud mit­me näi­tu­se­ga. Ühel koh­tu­misel kujundas ta koos meie las­te­ga raa­ma­tu­ko­gu stendikaru.

Mare Hunt on olnud ka üks karu­kon­ve­rent­si korraldajatest.
Kül­lap kin­gib kuu­lus Karu Lil­le­käpp kunst­nik Mare Hun­di­le sün­ni­päe­vaks karu­kä­pa­täie lil­li ja õnne. Tema­ga ühi­ne­vad Karu Süda­me­käpp, Karu Päi­ke­se­käpp ja mit­med tei­sed Tapa Güm­naa­siu­mi 3.a klas­si õpi­las­te meis­ter­da­tud metsaotid.