Ilmar Talve ajas ja ruumis

15. märt­sil kell 13.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus Ilmar Tal­ve ajas ja ruumis.

Üri­tus on pühen­da­tud etno­loo­gi, kir­ja­ni­ku ja meie kan­di mehe Ilmar Tal­ve 95. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Vaa­ta­me kat­ken­deid Peep Puk­si port­ree­filmi­dest “Tead­la­ne Ilmar Tal­ve” (1991) ja “Kir­ja­nik Ilmar Tal­ve” (1992).