Loodusesõber Juhani Püttsepp

3. veebruarist  1. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Loo­duse­sõ­ber Juha­ni Püttsepp

Loo­duse­sõ­ber Juha­ni Pütt­sepp tähis­tab 17. veebruaril oma 50. sün­ni­päe­va. Ta on kir­ju­ta­miseks ins­pi­rat­sioo­ni saa­nud just loo­du­sest. Väl­ja­pa­ne­kut tema las­te­raa­ma­tu­test saab vaa­da­ta kuni 1. märtsini.