Kuulutati välja „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013“ nominendid

„Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013“ nominent Margit Lättemägi18. sep­temb­ril kogu­ne­sid Kei­las­se las­te­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad üle Ees­ti. Har­ju maa­kon­na­raa­ma­tu­ko­gu uutes, ava­ra­tes ja val­gus­kül­las­tes ruumi­des toi­mu­nud 10. las­te­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja auhin­na „Aas­ta las­te­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2013“ nomi­nen­did. See­kord said Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te ühin­gu tänu­kir­ja ja mee­ne kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­milt viis tub­lit las­te­töö eden­da­jat, kel­le seas oli ka Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Mar­git Lät­te­mä­gi. Tiit­li võit­ja kuu­lu­ta­tak­se väl­ja järg­mise aas­ta veebruaris ERÜ üldkoosolekul.

Auhin­na „Aas­ta las­te­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja“ ees­märk on väär­tus­ta­da ja tun­nus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te tööd las­te luge­mis­har­ju­mus­te aren­da­misel, info­pä­de­va­te ühis­kon­na­liik­me­te kujun­da­misel ja raa­ma­tu­ko­gu­de mai­ne hoidmisel.

Üri­tu­se kor­ral­da­sid Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühing, Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus ja Har­ju Maa­kon­na­raa­ma­tu­ko­gu, üri­tust toe­tas Kultuuriministeerium.