Lahtiolekuajad suvekuudel

Suve­kuu­del (juuni, juu­li ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Leht­se raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti suletud.

Piken­dus­soo­vi võib edas­ta­da mei­li teel — vas­ta­valt või või otse meie kodu­lehe lae­nu­tus­te piken­da­mise vormilt.
Samu­ti saab lae­nu­tus­täht­ae­ga piken­da­da raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­ole­ku­ae­ga­del tele­fo­ni teel:

TLRK tee­nin­dus­osa­kond — 323 2081
TLRK las­te­osa­kond — 323 2082
Leht­se raa­ma­tu­ko­gu — 383 3388

Tapa inter­ne­ti- ja info­punkt on ka suve­kuu­del lau­päe­vi­ti ava­tud (10.00–15.00).
22. juu­nil on Tapa inter­ne­ti- ja info­punkt ava­tud 10.00–12.00.

Tapal saab raa­ma­tu­id soo­vi kor­ral lau­päe­vi­ti tagas­ta­da ka inter­ne­ti­punk­ti (kõr­val­tiib, sis­se­pääs Koo­li täna­va pool­sest küljest).