See on see maa

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek See on see maa.

Väl­ja­pa­nek sar­ja „101 Ees­ti …“ raa­ma­tu­test, mil­les ava­neb põnev, isi­ku­pä­ra­ne ning sil­ma­rin­gi avar­dav pilt Ees­ti aja­loost, kul­tuu­rist, loo­du­sest ja pal­ju­dest teis­test tee­ma­dest. Iga autor on oma raa­ma­tu­s­se vali­nud 101 Ees­ti­ga seo­tud kõi­ge olu­li­se­mat märksõna.