Ma soovin teile …

20.12.2012–30.01.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus jõu­lu­kaar­ti­dest Ma soo­vin tei­le ….

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on läbi aas­ta­te toi­mu­nud väga pal­ju tore­daid kuns­ti­näi­tusi, koh­tu­mi­si kunst­ni­ke­ga. Neist südam­li­kest kok­ku­puu­de­test on algu­se saa­nud sõb­ra­si­de­med. Ja sõb­rad, tea­da­gi, saa­da­vad üks­tei­se­le jõulukaarte!