Lottet leiutades

Näituse "Lottet leiutades" plakat
Näi­tu­se “Lot­tet leiu­ta­des” plakat

01.11–11.12.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Lot­tet leiutades

Näi­tu­sel “Lot­tet leiu­ta­des” saab näha pil­te ja kavan­deid Lot­te-filmi­dest ning nen­de vahen­dus­el jälgida, kui­das val­mib ani­ma­film. Pil­did on joo­nis­ta­nud, maa­li­nud ja arvu­ti­ga töö­del­nud kunst­ni­kud Hei­ki Ernits, Katri Haar­de, Lai­ma Pun­tu­le, Mariann Joa jt.
Hei­ki Ernits on öel­nud väl­ja­pa­ne­ku koh­ta järgmist:
“Näi­tus on koos­ta­tud nii, et on prin­di­tud väl­ja vär­vi­li­sed taus­ta­pil­did fil­mist. Need on val­mis­ta­tud sega­mee­to­dil: kõi­ge­pealt val­mis­tan mina visan­di ja sel­le põh­jal Lätis resi­dee­riv kunst­nik maa­lib taus­ta – õie­ti öel­da koos­tab – sest iga tege­vus­ko­ha jaoks val­mis­tab ta enne ter­ve vali­ku detai­le – puid, lil­li, roh­tu jne – nen­de abil sün­nivad eri­ne­vad loo­dus­vaa­ted nii, nagu neid fil­mi­loos vaja läheb – need kõik tehak­se arvu­tis ja pan­nak­se arvu­tis ka kok­ku lõp­likuks pildiks.
Inter­jöö­rid sün­nivad sama­moo­di: kõi­ge­pealt tee­vad kunst­ni­kud visan­di kohast ja see­jä­rel arvu­ti­me­hed loo­vad arvu­ti­kesk­kon­nas hal­li­dest pinda­dest koos­ne­va ruu­mi­la­hen­duse ja siis kee­gi kunst­ni­kest teeb teks­tuu­rid mis “vala­tak­se” nei­le hal­li­de­le pinda­de­le – las­tak­se val­gus-vari (mate­maa­ti­li­selt) – ja ongi val­mis. Vii­ma­se lih­vi annab jäl­le kunst­nik käsit­si, maa­li­des arvu­ti­pints­liga min­geid koh­ti veel taht­mist möö­da ilu­samaks… See on üks osa näi­tu­sest – val­mis pil­did. Tei­ne osa on kavan­did nei­le pilti­de­le, visan­did jms – ori­gi­naal­joo­nis­tused, mis on koha­ti kort­sus ja kohviplekilised…”