Merevalvur majakas

Raa­ma­tu­näi­tu­se­le „Mere­val­vur maja­kas“ on kogu­tud las­te­raa­ma­tud jut­tu­de ja luu­le­tus­te­ga tule­tor­ni­dest. Maja­kad näi­ta­vad raa­ma­tu­lae­va­de­le kodu­teed. Tule­tor­nid ehk maja­kad eri­ne­vad vär­vi, kuju ja kõr­gu­se poo­lest. Nii on mere­mees­tel nen­de jär­gi ker­gem mere­tee­del lii­gel­da. Maja­kas aitab merel pime­duses õiget teed leida.

Pal­ju on kir­ju­ta­tud luu­le­tusi maja­ka­test, aga põne­va loo aja­loost on las­te­raa­ma­tu­s­se „Pik­nik Ris­ti­nee­mel“ põi­mi­nud kir­ja­nik Aino Pervik.

Väi­ke­s­te­le luge­ja­te­le sobib tore raa­mat „Lii­su — tuletornikass“.

Kui oled tule­tor­ne pilti­delt ja raa­ma­tu­test pii­sa­valt uuri­nud, siis proo­vi joo­nis­ta­da või vär­vi­da oma tule­torn. Võid vas­ta­ta küsi­mus­te­le Hed­da Pee­ti raa­ma­tu „Minu tule­tor­nid“ põhjal.

(ava­tud 11.06–30.07.2012)