Tapa Linnaraamatukogu avaliku internetipunkti sisekorraeeskiri

1. Üld­sät­ted

1.1. Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ava­li­kud inter­ne­ti­punk­tid (AIP-id) asuvad:

1.1.1. Tapa Inter­ne­ti- ja Info­punkt, Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu kõr­val­tii­vas Koo­li tn. 6, Tapa (ava­tud T‑R 10–18, L 10–15, v.a. riigipühad);

1.1.2. Leht­se Raa­ma­tu­ko­gus Räga­ve­re tee 19, 73601 Leht­se, Tapa vald (ava­tud raa­ma­tu­ko­gu lahtiolekuaegadel);

1.1.3. Sak­si Raa­ma­tu­ko­gus Moe 1, Tapa vald, 45005 Lää­ne-Viru­maa (ava­tud raa-matu­ko­gu lahtiolekuaegadel);

1.1.4. Jäne­da Raa­ma­tu­ko­gus Jäne­da, Tapa vald, 73602 Lää­ne-Viru­maa (ava­tud raa­ma­tu­ko­gu lahtiolekuaegadel).

1.2. AIP pakub tasu­ta inter­ne­ti kasu­ta­mise või­ma­lust. Arvu­tid on mõel­dud eelkõi­ge e‑teenuste kasu­ta­miseks (e‑riik, @-pank, e‑post), õppe­töö­ks, refe­raa­ti­de ja uuri-mus­te koos­ta­miseks ning inter­ne­tist vaja­li­ku infor­mat­sioo­ni leidmiseks.

1.3. AIP‑i võivad kasu­ta­da kõik soo­vi­jad ala­tes 12. elu­aas­tast, kellel:

1.3.1. on pii­sav arvu­ti kasu­ta­mise oskus;

1.3.2. ei ole võlg­ne­vu­si (raha­li­si või tea­vi­ku­te) Tapa val­la raamatukogudes;

1.3.3. ei ole mää­ra­tud AIP‑i kasu­ta­mise keeldu.

1.4. Tasu­ta töö­aeg ühe­le kasu­taja­le on kuni 2 tun­di päe­vas. Iga järg­mi­ne tund on tasu­li­ne. Tasu keh­tes­tab Tapa Val­la­va­lit­sus (vt raa­ma­tu­ko­gu tasu­lis­te tee­nus­te hin­na­kir­ja).

1.5. Suu­re koor­mu­se kor­ral on AIP‑i/raamatukogu töö­ta­jal õigus sea­da arvu­ti kasu­ta-mise aja­le täien­da­vaid piiranguid.

1.6. AIP‑i kasu­ta­ja esi­tab arvu­ti­ka­su­ta­mise aja regist­ree­ri­miseks isi­kut tõen­da­va doku­men­di või raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­pi­le­ti.

1.7. Punk­ti 1.6. mit­te­täit­mis­el on AIP‑i/raamatukogu töö­ta­jal õigus keela­ta külas­ta­jal AIP arvu­teid kasutada.

1.8. Enne arvu­ti kasu­ta­mist tut­vub külas­ta­ja AIP‑i sise­kor­ra­ees­kir­ja­ga (käes­olev doku­ment) ning kohus­tub ka ees­kir­ju täitma.

1.9. Arvu­ti­ga töö­tab kor­ra­ga vaid üks kasutaja.

1.10. Külas­ta­ja on kohus­ta­tud kasu­ta­ma töö­koh­ta ja paku­ta­vaid tee­nu­seid head tava järgides.

1.11. AIP‑i on keela­tud sise­ne­da rulluis­ku­de, rula, jalg­rat­ta jms ning tuua loo­mi, rel­vi, las­ke­moo­na, lõh­ke­ai­net ja ker­ges­ti­süt­ti­vaid aineid, mää­ri­vaid või leh­ka­vaid esemeid.

1.12. AIP‑i on keela­tud sise­ne­da alko­ho­li- või narkojoobes.

1.13. AIP/Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ei vas­tu­ta külas­ta­ja isik­li­ke asja­de eest.

1.14. AIP‑i kasu­ta­ja kohus­tub täit­ma AIP‑i/raamatukogu töö­ta­ja korraldusi.

1.15. Tapa Inter­ne­ti- ja Info­punk­tis on videovalve.

2. Tee­nu­sed

2.1. Arvu­ti­väl­ja­trü­ki tege­mi­ne toi­mub ainult AIP‑i/raamatukogu töö­ta­ja vahen­dus­el ja on tasu­li­ne (vt. raa­ma­tu­ko­gu tasu­lis­te tee­nus­te hin­na­kir­ja).

2.2. Või­ma­lik on kasu­ta­da kõi­ki eel­pool­too­dud hin­na­kir­jas ole­vaid teenuseid.

3. Regist­ree­ri­mi­ne

kasu­ta­miseks tuleb külas­ta­jal regist­reeru­da AIP-is või tele­fo­ni teel:

3.1.1. Tapa Inter­ne­ti- ja Info­punkt — 32 32 088;

3.1.2. Jäne­da Raa­ma­tu­ko­gu — 38 98 330;

3.1.3. Leht­se Raa­ma­tu­ko­gu — 38 333 88;

3.1.4. Sak­si Raa­ma­tu­ko­gu — 32 39 315.

3.2. Eel­re­gist­ree­ru­mi­ne AIP‑i lah­ti­ole­ku­ae­ga­del. Arvu­ti kasu­ta­mise aega on või­ma­lik ette regist­ree­ri­da kuni üks nädal mak­si­maal­selt kaheks tun­niks päevas.

3.3. Regist­ree­ru­nu üle 10-minu­ti­li­se hili­ne­mise kor­ral läheb arvu­ti kasu­ta­mise õigus üle järg­mise­le soovijale.

4. Keela­tud tegevused

4.1. Teis­te külas­ta­ja­te häirimine;

4.2. Töö­ko­hal söö­mi­ne, joomine;

4.3. Suit­se­ta­mi­ne AIP-is ja AIP‑i välisuk­se vahe­tus läheduses;

4.4. Mobiil­te­le­fo­ni­de kasutamine;

4.5. Arvu­ti kasu­ta­misel on keela­tud:

4.5.1. Sead­me­te ja tark­va­ra mit­te­sihtots­tar­be­li­ne kasutamine;

4.5.2. Iga­su­gu­ne muu­da­tus­te tege­mi­ne arvu­ti kon­fi­gu­rat­sioo­nis;

4.5.3. Iga­su­gu­ne prog­rammi­de oma­vo­li­li­ne installeerimine;

4.5.4. Arvu­ti­män­gu­de män­gi­mi­ne;

4.5.5. Eba­sünd­sa­te mater­ja­li­de kasu­ta­mi­ne ja por­nog­raa­fi­li­se sisu­ga lehe­kül­ge­de külastamine;

4.5.6. Arvu­ti taas­käi­vi­ta­mi­ne ja väl­ja­lü­li­ta­mi­ne ilma AIP‑i/raamatukogu töö­ta­ja loa­ta, küll aga peab sul­ge­ma kõik enda poolt käi­vi­ta­tud prog­ram­mid ja kus­tu­ta­ma enda poolt loodud/salvestatud failid.

4.5.6.1. AIP/Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ei vas­tu­ta külas­ta­ja poolt loodud/salvestatud fai­li­des lei­du­va­te isi­ku- ja muu­de and­me­te eest.

5. Ees­kir­ja rikkumine

5.1. AIP‑i sise­kor­ra­ees­kir­ja ja/või raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­mise ees­kir­ja rik­ku­misel kao­tab külas­ta­ja õigu­se kasu­ta­da inter­ne­ti­punk­ti kahe näda­la kuni kuue kuu jook­sul, kor­du­val ees­kir­ja­de eira­misel mää­ra­ma­ta ajaks.

5.2. AIP‑i külas­ta­ja poolt raa­ma­tu­ko­gu­le teki­ta­tud mate­riaal­se kah­ju kor­vab külastaja.

6. Täien­da­vad sätted

6.1. Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ei vas­tu­ta auto­ri­õi­gu­se sea­du­se rik­ku­mise eest Inter­ne­ti­punk­ti külas­ta­ja­te poolt ning ei vas­tu­ta külas­ta­ja­te poolt lai­võr­gus kor­da saa­de­tud tegu­de taga­jär­ge­de eest. Vas­tu­tus oma käi­tu­mise eest lasub täie­li­kult külastajal.

6.2. Tõr­ge­test min­gi süs­tee­mi käi­vi­ta­misel ning nõu­an­de ja abi saa­miseks tuleb pöör­du­da AIP‑i/raamatukogu töö­ta­ja poole.

Kin­ni­ta­tud Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu juha­ta­ja käsk­kir­ja­ga nr.42 26.08.2009.a.