Minu esimesed

Agnes Naaritsa käsitöönäitus " "Minu esimesed".

29. maist — 31. augus­ti­ni 2023. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus suvi­ne käsi­töö­näi­tus “Minu esi­me­sed”, autor Agnes Naa­rits.

Kõik algas sel­lest, et Agne­sel ei olnud Lau­lu­peole min­nes pidu­riiet sel­ga pan­na. Siis tuli tema juur­de tema esi­me­ne trii­bu­se­e­lik. Ära­tund­mi­ne oli sün­di­nud.  Näpu­töö on tema peres juba mitu põl­ve olnud au sees ning prae­gu toi­me­tab Agnes käsi­töö- ja rah­va­rõi­va­hu­vili­si ühen­da­vas MTÜ‑s Loo­me­töö. Aas­ta­tel 2020 — 2022 õppis ta kan­ga­ku­du­mist Olust­ve­re Tee­nin­dus- ja Maa­ma­jan­dus­koo­lis. Kuna kang­ru­na astub Agnes alles esi­me­si sam­me, siis otsus­tas ta näi­tu­se­le pan­na tema kõi­ge esi­me­sed kudu­mid, mil­le­st pal­jud sün­di­sid koo­lis käies.