100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos

Fotonäitus "100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos"

5. juu­list 30. augus­ti­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­ko­gu juu­be­liks kok­ku sea­tud foto­näi­tus “100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loos”.

Fotonäitus "100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos"

Näi­tus annab vaid õige põgu­sa üle­vaa­te saja aas­ta jook­sul toi­mu­nu koh­ta. Ole­me võõ­rus­ta­nud kir­ja­nik­ke ja kunst­nik­ke, kol­lee­ge ja käsi­töö­meistreid meilt ja raja tagant, koh­tu­nud fil­mi- ja teleini­mes­te­ga, kor­ral­da­nud raa­ma­tu- ja kuns­ti­näi­tu­seid, tut­vus­ta­nud õpi­las­te loo­me­töid, vii­nud las­te­ga läbi tee­ma­tun­de, pak­ku­nud nupu­ta­mist, tei­nud õues maa­kuns­ti ja pal­ju, pal­ju muud. Raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­vad kunst, muu­si­ka, kir­jan­dus ja meie arm­sad luge­jad. Meil pole kuna­gi igav, tege­vust ja luge­mist jät­kub kõi­gi­le!
Koh­tu­me raamatukogus!