Kohtumised ja hüvastijätud

25. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Koh­tu­mised ja hüvas­ti­jä­tud”.

Raamatunäitus "Kohtumised ja hüvastijätud"

Koh­tu­mised ja hüvas­ti­jä­tud on läbi aja ins­pi­ree­ri­nud kir­ja­nik­ke. Miks ka mit­te, sest eks need kok­ku­saa­mised ja lah­ku­mised moo­dus­ta­vad­ki meie elus lõppe­ma­tu jada. Nii pal­ju või­ma­lu­si ja sala­pä­ra.
Oma panu­se andis näi­tu­se­le ka Ere luu­le­lis­te vahe­teks­ti­de näol.