Saarte lumm. Prangli ja Keri

Fotonäitus "Saarte lumm. Prangli ja Keri"

23. novemb­rist 2020. a kuni 15. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­rüh­mi­tu­se Het­ke­püüd­jad foto­näi­tus “Saar­te lumm. Prang­li ja Keri”.

Foto­ühen­dus Het­ke­püüd­jad koondab kümmet tegu­sat naist. Neid ühen­dav nimi pee­gel­dab häs­ti nen­de püüd­lu­si – fotograa­fia ongi ju tege­li­kult ühe het­ke, ühe emot­sioo­ni püüd­mi­ne ja jääd­vus­ta­mi­ne tea­tud aja­het­kel. Juba küm­me­kond aas­tat on käi­dud avas­ta­mas-jääd­vus­ta­mas Ees­ti­maa saa­ri, mil­le­st reeg­li­na sün­nib ka ühis­näi­tus. Eel­mise aas­ta siht­punk­tid olid Prang­li ja Keri. Nen­del saar­tel kin­ni­püü­tud het­ked ja emot­sioo­nid saa­vad­ki käes­ole­val näi­tu­sel nähtavaks.