Narrid meis endis

17. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Nar­rid meis endis”.

Näitus "Narrid meis endis"

Juhu­se nar­rid, raha nar­rid, armas­tuse nar­rid, kuul­su­se nar­rid, nar­ri­de narr jne. Me kõik ole­me ise­en­di kunin­gad ja samas ka nar­rid.
Nar­rid oska­vad ini­me­si naer­ma aja­da, seal­juu­res ka ise­en­nast. Nad on tera­va mõis­tu­se­ga ini­me­sed, kes lõbu­salt mäng­le­vad läbi elu. Nad kiir­ga­vad mõnu­sat ener­giat ning sõb­ra­lik muie mäng­leb nen­de näol.
Nar­rid on tuge­va empaa­tia või­me­ga ning võibol­la just see ongi põh­jus, miks nad ala­ti ka kõi­ge keh­ve­mast olu­kor­rast nae­ru­suil väl­ja tule­vad. Nad oska­vad lei­da igas olu­kor­ras mida­gi head ning kui leia­vad mida­gi hal­ba, oska­vad ka sel­le üle naer­da või sel­le nal­jaks pöörata.

Kunin­ga­te kuju­ta­mi­ne tun­dus ole­vat üks tõsi­ne ette­võt­mi­ne. See­ga, et elu lii­ga tõsi­seks ei läheks, leid­sid Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­lis koos maa­li­mas käivad täis­kas­va­nud, et elu ilma elu­ter­ve huu­mo­ri­ta on üks vae­ne elu. Oli jul­gust näha nae­ru läbi pisa­ra­te ja endid kõver­peeg­lis kuju­ta­da.
Narr — ilma kel­le­ta poleks üks­ki õukond elujõuline.