[:et]Seal, kus me kohtusime[:]

[:et]

Anne Rudanovski fotonäitus "Seal, kus me kohtusime" plakat9. det­semb­rist 2019. a kuni 23. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Anne Ruda­novs­ki foto­näi­tus “Seal, kus me koh­tusi­me”.

Anne Ruda­novs­ki koos­ta­tud näi­tus viib vaa­ta­ja rei­si­le, aga mit­te ainult maa­il­ma eri kon­ti­nen­ti­de­le geog­raa­fi­li­ses ruumis, vaid ka mõt­te­maa­il­ma, kus elu annab sul­le roh­kem kui ühe või­ma­lu­se. Foto­delt ava­nev väär­tus­ta­tud het­ke­de kogum on auto­rit isik­li­kult puu­du­ta­nud. Kõi­gi foto­del ole­va­te ini­mes­te­ga on suhel­dud, kee­le­bar­jää­ri purus­ta­sid nae­ra­tus või keha­keel. Lõpp­tu­le­mu­se­na foto­dest tek­kiv üldis­tus rää­gib aus­tu­sest elu vas­tu ja on pigem iga­vi­ku poee­sia kui dokumentatsioon.
Eks­po­nee­ri­tud fotod on üles võe­tud Anne Ruda­novs­ki pool aas­tat kest­nud ümber­maa­il­ma­rei­si jook­sul 13 rii­gis — Iis­rae­lis, Egip­tu­ses, Indias, Nepaa­lis, Indo­nee­sias, Aust­raa­lias, Hii­nas, Koreas, Jaa­pa­nis, Viet­na­mis, Kam­bod­žas, Tais, Mehhikos.

Anne Ruda­novs­ki foto­näi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Ruda­novs­ki foto­näi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Ruda­novs­ki foto­näi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Ruda­novs­ki foto­näi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Ruda­novs­ki foto­näi­tus “Seal, kus me kohtusime”

Anne Ruda­novs­ki foto­näi­tus “Seal, kus me kohtusime”

[:]