[:et]Hispaania kunstniku Ignasi Blanchi isikunäitus[:]

[:et]

Hispaania kunstniku Ignasi Blanchi isikunäitus
His­paa­nia kunst­ni­ku Ignasi Blanc­hi isikunäitus

4.–29. novemb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu I ja II kor­ru­sel His­paa­nia kunst­ni­ku Ignasi Blanc­hi isi­ku­näi­tus.

Hispaania kunstniku Ignasi Blanchi isikunäitus
His­paa­nia kunst­ni­ku Ignasi Blanc­hi isikunäitus

His­paa­nia ja kata­laa­ni koo­re­kih­ti kuu­lu­va kunst­ni­ku Ignasi Blanc­hi töö­des näe­me hoog­sat lii­ku­mist — kunst­nik­ku küt­kes­ta­vad inim­ke­ha ja ruum, mil­les see keha lii­gub. Nõrk või kaht­lev joon tema pilti­del aitab ava­da tege­las­te psüh­ho­loo­giat ja toob pare­mi­ni väl­ja pil­di taus­ta. Ta on võr­ra­tult pro­duk­tiiv­ne — lisaks raa­ma­tu­te illust­ree­ri­mise­le, kujundab ta pla­ka­teid, kau­nis­tab oma töö­de­ga sei­nu haig­la­te las­te­osa­kon­da­des, koos­tab ja koor­di­nee­rib näi­tusi, annab loen­gu­id ja viib läbi illust­rat­sioo­ni­alaseid õpi­tu­be koo­li­des, raa­ma­tu­ko­gu­des ja messidel.
Ignasi Blanch sün­dis His­paa­nias Kata­loo­nias Roque­tese lin­na­ke­ses. Ta on lõpe­ta­nud Barce­lo­na üli­koo­li kau­ni­te kuns­ti­de osa­kon­na ja osa­le­nud Bet­ha­nieni kuns­ti­ma­ja resi­den­tuu­ris Ber­lii­nis. Het­kel elab kunst­nik Barce­lo­nas, kus ta tegut­seb illust­raa­to­ri ja illust­rat­sioo­ni­kuns­ti õpetajana.

[:]