[:et]Mõni inimene ise ongi nagu muinasjutt. Edgar Valter 90[:]

[:et]

Kunst­nik Edgar Val­ter 2002. a
Foto: Mar­gus Ansu / EMF

12. augus­tist 27. sep­temb­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Mõni ini­me­ne ise ongi nagu mui­nas­jutt. Edgar Val­ter 90.”

Edgar Val­ter on tun­tud las­te­kir­ja­nik, illust­raa­tor ja kari­ka­tu­rist. 21. sep­temb­ril on kir­ja­ni­ku 90. sün­ni­aas­ta­päev. Küsi­mu­se­le, kui­das kunst­ni­kust sai kir­ja­nik, on Edgar Val­ter vas­ta­nud: “Olles illust­ree­ri­nud õige mit­meid las­te­raa­ma­tu­id, tek­kis aja­pik­ku mõte ja soov püü­da ka ise las­te­le kir­ju­ta­da. Otse­seks ajen­diks sai Võru­maa loo­dus, mil­le kes­kel juba pike­mat aega elatud.”

[:]