[:et]Järjest loe: pokud ja nurmenukud![:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Järjest loe: pokud ja nurmenukud!"29. april­list 24. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jär­jest loe: pokud ja nurmenukud!”

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek, mis peaks innus­ta­ma õpilasi osa­le­ma keva­dis­tes loo­dus­vaat­lus­tes. Poku­maa kut­sub üles loen­da­ma oma kodu­kan­di pokusid ning regist­ree­ri­ma neid lehel pokumaa.ee. Ees­ti­ma Loo­duse Fond koos­töös Tar­tu Üli­koo­li tead­las­te­ga ärgi­tab aga otsi­ma üles ning mää­ra­ma nur­me­nuk­ke oma kam­paa­niaga “Ees­ti otsib nurmenukke”.

[:]