[:et]Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus[:]

[:et]

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus11. märt­sist 23. april­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus”.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitusTapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (Koo­li 6) II kor­ru­sel saab 23. april­li­ni vaa­da­ta Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­te vär­vi­kaid eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid. Üle­vaa­te­näi­tu­sel on väl­jas läbi­lõi­ge õpi­las­te vii­ma­se aas­ta töö­dest-tege­mis­test. Õpilasi juhen­da­sid kuns­ti­õpe­ta­jad Liina Kald, Katrin Lee­te ja Renee Aua.

Õpe­ta­ja­te Liina ja Kartri­ni väi­ke näitusetutvustus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

„Näi­tu­sel on üle­val vii­ma­se aas­ta jook­sul val­mi­nud põne­vad tööd. Näha saab eri­ne­vas teh­ni­kas teh­tud taie­seid õpi­las­telt vanu­ses 7–18 elu­aas­tat. Näi­tu­sel on auko­hal keva­del val­mi­va trü­ki­tud täis­kaar­di­pa­ki esma­esit­lus ori­gi­naal­ver­sioo­nis. Nen­de joo­nis­ta­mi­sest võt­sid osa kuns­ti­osa­kon­na kesk­mise ja vanema vanu­se­rüh­ma õpi­lased, samu­ti õpe­ta­jad Katrin Lee­te, Renee Aua ja Liina Kald. Samu­ti on üle­val põne­vad tööd, kus õpi­lased proo­vi­sid joo­nis­ta­da nii­di­ga pui­du­le, abiks nae­lad, haa­mer ja lii­va­pa­ber. Tava­li­selt kasu­ta­tak­se seda teh­ni­kat ruu­mi­ku­jun­duses suu­rel pin­nal, aga meie alus­ta­si­me väi­ke­se for­maa­di­ga. Lisaks on näha pal­ju muud meie las­te ja noor­te fan­taa­sia­rik­kast iga­päe­va­tööst, nagu näi­teks kuiv­pas­tel­liga kas­se ja sega­teh­ni­kas teh­tud lõbusaid laevasõite.“

[:]