[:et]Olga Ionaitise isikunäitus[:]

[:et]

Moskva kunstnik Olga Ionaitise isikunäitus1.–27. veebruari­ni 2019. a saab Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu  las­te­osa­kon­nas vaa­da­ta Mosk­va kunst­ni­ku Olga Ionai­ti­se isi­ku­näi­tust.

Olga Ionai­tis alus­tas oma loo­me­teed 1987. aas­tal. Täna­seks on ta illust­ree­ri­nud üle 150 raa­ma­tu, tei­nud kaas­tööd aja­kir­ja­de­le, osa­le­nud pal­ju­del näi­tus­tel ja kor­ral­da­nud neid ise. Tema panu­sest anna­vad tun­nis­tust ter­ve hulk eri­ne­vaid auhin­du. Kunst­ni­ku stiil on klas­si­ka­li­ne, vahel­du­vad moe­voo­lud pole suut­nud seda olu­li­selt mõju­ta­da. Sel­li­ne stiil eel­dab kunst­ni­kult suu­re­pä­rast joo­nis­tus­os­kust ja meis­ter­lik­ku akva­rel­li­teh­ni­ka valdamist.

Olga Ionai­ti­se pil­did on soo­jad, fan­taa­sia­rik­kad, mui­nas­ju­tu­li­sed. Illust­ree­ri­nud on ta pea kõi­ki tun­tud mui­nas­jut­te ja kir­jan­dus­teo­seid ala­tes vene klas­si­kast ja lõpe­ta­des  F. H. Bur­net­ti „Salaaia“ ja C. Dic­ken­si „Oli­ver Twis­ti­ga“. Pil­di­keel on suu­na­tud las­te­le, aga ära­tab kaht­le­ma­ta hel­di­must ja nos­tal­giat ka täiskasvanutes.

[:]