[:et]Ülle Meistri juubelinäitus[:]

[:et]

Ülle Meistri juubelinäitus1. det­semb­rist 2018. a kuni 10. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus.

3. det­semb­ril 2018 kell 8 ava­tak­se Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus. Raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel on väl­jas kunst­ni­ku poolt väl­ja vali­tud raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid, mil­le kesk­mes on val­da­valt mui­nas­ju­tud. Esi­me­sel kor­ru­sel eks­po­nee­ri­tak­se loo­duse tee­ma­li­si akvarelle.

Kuraa­tor Vii­ve Noor:

“Sama vabalt, kui vesi­vär­vi­de­ga, käib Ülle Meis­ter ümber ka pas­tel­li­de ja vär­vi­pliiat­si­te­ga. Tema soo­jad ja maa­lä­he­da­sed pil­did võlu­vad üht­vii­si lap­si ja täis­kas­va­nuid. Tun­tud on tema loo­ma­juttu­de­le teh­tud pil­did, loo­dust armas­ta­des ja tun­des ei val­mis­ta tal­le min­git ras­kust sel­le kuju­ta­mi­ne illust­rat­sioo­ni­del. Aga kõi­ge kõr­ge­mat tun­nus­tust vää­rivad tema uhked pas­tell­pliiat­si­te­ga teh­tud pil­did eri­ne­va­te­le mui­nas­jut­tu­de­le. Hea kolo­rii­di­ga jõu­li­sed ja vei­di tume­da­pool­sed pil­did sobivad suu­re­pä­ra­selt ilmes­ta­ma muis­ten­deid ja legen­de ja sün­ge­maid mui­nas­jut­te. Print­ses­sid see­vas­tu ei kuu­lu kind­las­ti kunst­ni­ku lem­mik­te­ge­las­te hulka.”

Ülle Meistri juubelinäitusÜlle Meis­ter (1948) on lõpe­ta­nud Ees­ti Riik­li­ku Kuns­ti­ins­tituu­di 1973. aas­tal graa­fi­ka eri­ala raa­ma­tu­ku­jun­da­ja-illust­raa­to­ri­na. Täna­seks on ta illust­ree­ri­nud üle 130 las­te­raa­ma­tu ja õpi­ku. Vii­ma­ti ilmusid tema pil­did Sulev Olli raa­ma­tus „Viru­maa viguriga lood” (Purt­se Jõe Aren­dus­kes­kus, 2017). Lisaks on kunst­nik tei­nud koos­tööd mit­me­te teis­te illust­raa­to­ri­te­ga. Kahel kor­ral on ta päl­vi­nud tei­se koha Nukit­sa kon­kur­sil (1998. ja 1994. aas­tal), töid on kor­du­valt auhin­na­tud ka Ees­ti kau­nei­ma­te raa­ma­tu­te konkurssidel.

Ala­tes 1974. aas­ta­st on Meis­ter osa­le­nud näi­tus­tel lisaks Ees­ti­le 17 rii­gis, seal­hul­gas Colum­bias, Iraa­nis, Jaa­pa­nis, Jugoslaa­vias, Sak­sa­maal, Suurb­ri­tan­nias ja mujal. Tema tööd asu­vad lisaks las­te­kir­jan­duse kes­ku­se illust­rat­sioo­ni­ko­gu­le ka Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu kuns­ti­ko­gus ja era­ko­gu­des üle maa­il­ma. Ülle Meis­ter on Ees­ti Kunst­ni­ke Liidu, Ees­ti Akva­rel­lis­ti­de Ühen­duse, Ees­ti Kujun­dus­graa­fi­ku­te Liidu ning IBBY Ees­ti osa­kon­na liige.

 [:en]

Ülle Meistri juubelinäitus1. det­semb­rist 2018. a kuni 10. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus.

3. det­semb­ril 2018 kell 8 ava­tak­se Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus. Raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel on väl­jas kunst­ni­ku poolt väl­ja vali­tud raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid, mil­le kesk­mes on val­da­valt mui­nas­ju­tud. Esi­me­sel kor­ru­sel eks­po­nee­ri­tak­se loo­duse tee­ma­li­si akvarelle.

Kuraa­tor Vii­ve Noor:

“Sama vabalt, kui vesi­vär­vi­de­ga, käib Ülle Meis­ter ümber ka pas­tel­li­de ja vär­vi­pliiat­si­te­ga. Tema soo­jad ja maa­lä­he­da­sed pil­did võlu­vad üht­vii­si lap­si ja täis­kas­va­nuid. Tun­tud on tema loo­ma­juttu­de­le teh­tud pil­did, loo­dust armas­ta­des ja tun­des ei val­mis­ta tal­le min­git ras­kust sel­le kuju­ta­mi­ne illust­rat­sioo­ni­del. Aga kõi­ge kõr­ge­mat tun­nus­tust vää­rivad tema uhked pas­tell­pliiat­si­te­ga teh­tud pil­did eri­ne­va­te­le mui­nas­jut­tu­de­le. Hea kolo­rii­di­ga jõu­li­sed ja vei­di tume­da­pool­sed pil­did sobivad suu­re­pä­ra­selt ilmes­ta­ma muis­ten­deid ja legen­de ja sün­ge­maid mui­nas­jut­te. Print­ses­sid see­vas­tu ei kuu­lu kind­las­ti kunst­ni­ku lem­mik­te­ge­las­te hulka.”

Ülle Meistri juubelinäitusÜlle Meis­ter (1948) on lõpe­ta­nud Ees­ti Riik­li­ku Kuns­ti­ins­tituu­di 1973. aas­tal graa­fi­ka eri­ala raa­ma­tu­ku­jun­da­ja-illust­raa­to­ri­na. Täna­seks on ta illust­ree­ri­nud üle 130 las­te­raa­ma­tu ja õpi­ku. Vii­ma­ti ilmusid tema pil­did Sulev Olli raa­ma­tus „Viru­maa viguriga lood” (Purt­se Jõe Aren­dus­kes­kus, 2017). Lisaks on kunst­nik tei­nud koos­tööd mit­me­te teis­te illust­raa­to­ri­te­ga. Kahel kor­ral on ta päl­vi­nud tei­se koha Nukit­sa kon­kur­sil (1998. ja 1994. aas­tal), töid on kor­du­valt auhin­na­tud ka Ees­ti kau­nei­ma­te raa­ma­tu­te konkurssidel.

Ala­tes 1974. aas­ta­st on Meis­ter osa­le­nud näi­tus­tel lisaks Ees­ti­le 17 rii­gis, seal­hul­gas Colum­bias, Iraa­nis, Jaa­pa­nis, Jugoslaa­vias, Sak­sa­maal, Suurb­ri­tan­nias ja mujal. Tema tööd asu­vad lisaks las­te­kir­jan­duse kes­ku­se illust­rat­sioo­ni­ko­gu­le ka Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu kuns­ti­ko­gus ja era­ko­gu­des üle maa­il­ma. Ülle Meis­ter on Ees­ti Kunst­ni­ke Liidu, Ees­ti Akva­rel­lis­ti­de Ühen­duse, Ees­ti Kujun­dus­graa­fi­ku­te Liidu ning IBBY Ees­ti osa­kon­na liige.

[:]