[:et]Tapa linna vaated[:]

[:et]

Fotonäitus "Tapa linna vaated"14. augus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Tapa lin­na vaa­ted”.

Fotonäitus "Tapa linna vaated"

Foto­näi­tu­sel on vanad fotod kok­ku mik­si­tud täna­päe­vas­te­ga. Aja­mik­si­de tule­mus on iga­ti huvi­tav ja ajas rän­na­ku­le kutsuv.

Näi­tu­se kont­sept­sioo­ni autor Nele Ing­list (TTÜ muu­seu­mi kuraa­tor) on ise näi­tu­se koh­ta öelnud:

„Mõte haka­ta vanu foto­sid täna­päe­vas­te­ga kok­ku sula­ta­ma tuli mil­lal­gi aja­loo­õpin­gu­te lõpus. Mit­med uuri­mis­tee­mad kal­dusid endis­aeg­se­le lin­na­ruu­mi­le ja ping­salt läbi­vaa­da­tud vanad lin­na­vaa­ted hak­ka­sid aeg-ajalt täna­val jalu­ta­des sil­me eest läbi lip­sa­ma. Nägin paa­ri sar­na­selt kok­ku mik­si­tud efekt­set pilti, mis aval­da­sid mul­jet. Võte ise­ene­sest pole uus. Otsus­ta­sin kor­ra järe­le proo­vi­da, aga juh­tus hoo­pis nõn­da, et jäin sõl­tu­vus­se. Saa­dud visuaal­ne tule­mus on huvi­tav, kuid veel­gi vah­vam on koge­mus taju­da hetkeks vana foto kon­teks­ti, teist­su­gust reaal­sust, mil­le puhul ain­saks dis­tant­siks on aeg.“

See­kord­ne foto­näi­tus on tore­daks jätkuks sama auto­ri eel­mise­le näi­tu­se­le „Ron­gi­jaa­ma elluärkamine“.

[:]