[:et]Et hunte ikka oleks![:]

[:et]Näitus "Et hunte ikka oleks!" Näitus "Et hunte ikka oleks!"1.–30. augus­ti­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Et hun­te ikka oleks!”.

Hunt on väga hea vas­tu­pi­da­vu­se­ga, sit­ke ja äär­mi­selt nuti­kas. Hunt on ellu­jää­ja. Ta on jul­ge oma pere ja ter­ri­too­riu­mi kaits­misel teis­te hun­ti­de eest. Hun­did hin­da­vad pri­vaat­sust ‒ taha­vad, et neid rahu­le jäe­taks. Hun­did aus­ta­vad oma vanemaid ja armas­ta­vad oma peret. Hunt on karis­maa­ti­li­ne. Need kõik on põh­ju­sed, miks hunt sobib rah­vus­loo­ma­na Ees­tit ja eest­lasi sümboliseerima.

„Hunt on meie loo­duse päris­osa ja ta ei jäta ühte­gi ini­mest kül­maks. Ta on meie rah­va­pä­ri­mu­se popu­laar­se­maid loo­mi, tema koh­ta on rah­va­suust kir­ja pan­dud üle 500 nime ja arvu­kalt rah­va­jutte. Hunt süm­bol­lii­gi­na aitab kaa­sa loo­dus­maas­ti­ke väär­tus­ta­mise­le, kuna susi on ter­vik­li­ku öko­süs­tee­mi üks indi­kaa­tor­lii­ke.“ (Mar­ju Kõivupuu)

[:]