[:et]Loetud hetked[:]

[:et]Näitus fotokonkursi „Loetud hetked“ parematest töödest.Näitus fotokonkursi „Loetud hetked“ parematest töödest. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 10. april­list 5. mai­ni ava­tud näi­tus foto­kon­kur­si „Loe­tud het­ked“ pare­ma­test töödest.

Luge­mis­kul­tuu­ri, raa­ma­tu­id ja ini­m­ese isik­lik­ku koh­tu­mist raa­ma­tu­ga väär­tus­ta­val foto­kon­kur­sil said osa­le­da kõik raa­ma­tu- ja pil­dis­ta­mis­hu­vi­li­sed, kel õnnes­tus taba­da jaga­mist väärt luge­mis­het­ke. Näi­tu­sel on esit­le­tud fotod luge­va­test ini­mes­test mis­ta­hes olu­kor­da­des, kus iga­nes pai­ka­des, või­ma­li­kes ja või­ma­tu­tes het­ke­des, aga mit­te ainult — ruu­mi on ka ava­ra­ma­le tõl­gen­dus­e­le lugemisest.

Foto­kon­kur­si kor­ral­da­sid raa­ma­tu­tu­ba Fah­ren­heit 451 ja Bookworld.me.
Bookworld on Ees­tis loo­dud maa­il­ma suu­rim era­raa­ma­tu­ko­gu­de plat­vorm, mis või­mal­dab kasu­ta­ja­tel tasu­ta hal­la­ta oma era­ko­gu, oma­va­hel lae­nu­ta­da, vahe­ta­da, soo­vi­ta­da ja hin­na­ta raa­ma­tu­id. Samu­ti on või­ma­lik sõp­ra­de­ga dis­ku­tee­ri­da loe­tu üle.
Fah­ren­heit 451 on Tar­tus Trü­ki­muu­seu­mi juu­res tegut­sev raa­ma­tu­tu­ba, mis toe­tab raa­ma­tu­ring­lust ja mit­me­su­gu­seid luge­mi­se­ga seo­tud tege­vu­si. See on lugu­de ja luge­ja­te koh­tu­mis­paik, kus raa­ma­tud tule­vad ja lähe­vad, lood jää­vad alles.[:]