[:et]Mohammad Barrangi Fashtami isikunäitus[:]

[:et]

Iraani kunstnik Mohammad Barrangi Fashtami tööde näitus Iraani kunstnik Mohammad Barrangi Fashtami tööde näitusTapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 15. novemb­rist – 29. det­semb­ri­ni Iraa­ni kunst­nik Moham­mad Bar­ran­gi Fash­ta­mi oma­näo­li­ses vär­vi­li­ses kivi­trü­kis teos­ta­tud töö­de näi­tus.

Moham­mad Bar­ran­gi Fash­ta­mi on sün­di­nud Iraa­nis Rash­tis 12. mail 1988. Oman­da­nud baka­lau­reusekraa­di graa­fi­kas. Illust­ree­ri­nud las­te­raa­ma­tu­id ning las­teaja­kir­ja Soroush. Tei­nud koos­tööd Iraa­ni kir­jas­tus­te­ga Sha­ba­viz ja Semat. Osa­le­nud arvu­ka­tel gru­pi­näi­tus­tel ja fes­ti­va­li­del Iraa­nis, Araa­bia Ühen­de­mi­raa­ti­des, Ser­bias, Tür­gis ja Ukrainas
Bar­ran­gi päl­vis 2009. aas­tal Belg­ra­di rah­vus­va­he­li­sel illust­rat­sioo­ni­bien­naa­lil „Gol­den Pen” audip­lo­mi Kam­biz Kaka­van­di raa­ma­tu “Kass, kes tah­tis olla tii­ger” illust­rat­sioo­ni­de eest. 2017. aas­tal vali­ti Tra­galys IV rah­vus­va­he­li­sel fes­ti­va­lil tema „Une­näo“ illust­rat­sioo­nid 900 teo­se hul­gast, 30 osa­le­ja­rii­gist esi­m­ese auhin­na vääriliseks.
Tema tööd kuu­lu­vad ka rah­vus­va­he­li­se illust­rat­sioo­ni­näi­tu­se „It’s Always Tea-Time” koos­sei­su, mis ava­ti Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­ses 2015. aas­tal ning mida on täna­seks eks­po­nee­ri­tud Lätis, Soo­mes, Unga­ris ja mit­mel pool Poolas.
Rah­vus­va­he­li­ne žürii hin­das 2017. aas­ta novemb­ris ava­tud Tal­lin­na 5. illust­rat­sioo­ni­trien­naa­lil küm­ne võrd­se dip­lo­mi saa­ja­te hul­ka ka Moham­mad Bar­ran­gi Fashtami.
Kunst­nik elab prae­gu Ing­lis­maal Yorkshires.

Näi­tus jõu­dis meie raa­ma­tu­ko­gus­se tänu Vii­ve Noo­re­le ja Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Keskusele.

[:]