[:et]Tapa rongijaama elluärkamine[:]

[:et]

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"2. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tapa ron­gi­jaa­ma ellu­är­ka­mi­ne”.

Pro­jek­ti „Tapa ron­gi­jaa­ma ellu­är­ka­mi­ne“ tar­vis kok­ku sea­tud foto­näi­tus viib Tapa jaa­ma aja­loo rada­de­le. Tapa raud­tee­jaa­ma pea­hoo­ne on Ees­ti üks vanemaid. Tapa jaam on olu­li­ne süm­bol-objekt nii raud­tee kui ka Tapa lin­na­ehi­tu­ses, samu­ti väär­tus­lik his­to­rist­li­ku arhi­tek­tuu­ri näi­de. Sel­le aas­ta juu­lis tun­nista­ti jaa­ma pea­hoo­ne kul­tuu­ri­mi­nist­ri käsk­kir­ja­ga kul­tuu­ri­mä­les­ti­seks. Tapa raud­tee­jaa­ma­ga seo­ses on ka Jäne­da ini­mes­tel pal­ju mäles­tusi ning nostalgiat.
Näi­tu­se koos­tas TTÜ muu­seu­mi kuraa­tor Nele Inglist.

[:]