[:et]Identiteedi olemus[:]

[:et]

Näitus “Identiteedi olemus”18. sep­temb­rist 21. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Soo­me Ins­tituu­di ränd­näi­tus “Iden­ti­teedi ole­mus”.

Näi­tus esit­leb viie noo­re ja ande­ka soo­me foto­kunst­ni­ku loo­min­gut. Fotograa­fid käsit­le­vad oma töö­des iden­ti­teedi ja mälu­ga seo­tud küsi­mu­si, kasu­ta­des sel­leks eri­ne­vaid teh­ni­ka­id ala­tes must­val­gest fil­mist kollaažideni.

Näitus “Identiteedi olemus”Mis kujundab ini­m­ese iden­ti­teeti? Mis asjaolud ja sünd­mu­sed mõju­ta­vad meid kui üksikisi­kuid? Need küsi­mu­sed pole inim­kon­na jaoks mida­gi uut, aga nen­de täht­sus on täna­päe­va ühis­kon­nas taas tera­valt esi­le ker­ki­nud. Ela­me maa­il­mas, mida ise­loo­mus­ta­vad muu­tuv poliit­maas­tik ja tei­sed glo­ba­li­see­ru­mise tagajärjed.

Näi­tu­sel osale­vad: Han­na Råst, Ida Taa­vit­sai­nen, Sal­la Lah­ti­nen, Vanes­sa Fors­tén, Fia Doepel.

Kõik kunst­ni­kud on eri­ne­va taus­ta­ga. Mõned neist kas­va­sid üles Hel­sin­gis, mõned maal, mõned on soom­la­sed, mõned soo­me­roots­la­sed. Teo­sed paku­vad vaa­te­nurka sel­lest, kui­das noo­red täis­kas­va­nud ennast mää­rat­le­vad ning iden­ti­teedi mõis­tet taju­vad. Käsit­lus on lai: mina­pilt, brän­ding, kao­tu­se­ko­ge­mus … Kui­das mõju­tab välis­maa­ilm meie isik­sust ja kui­das meie mõt­ted kajas­tu­vad meie väli­mu­ses ja eneseväljenduses.

[:]